Organizacja kształcenia

w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) – JM Rektor prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman zarządził, co następuje:

§1
 1. Określa się zasady organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022:
  1. na studiach pierwszego stopnia;
  2. na studiach drugiego stopnia;
  3. na jednolitych studiach magisterskich;
  4. na studiach podyplomowych;
§2
 1. W roku akademicim 2021/2022 kształcenie będzie prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego.
 2. Zajęcia w formie ćwiczeń, laboratorium, projektu, zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych odbywają się w siedzibie Uczelni w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym zajęcia (wyjątek stanowią zajęcia realizowane na kierunku pielęniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia).
 3. Zajęcia, o których mowa w ust. 2 mogą być realizowane w siedzibie Uczelni pod warunkiem zachowania aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego.
 4. Zajęcia w formie wykładu, seminarium i lektoratu prowadzi się w sposób zdalny.
 5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość prowadzenia wykladów w formie stacjonarnej za zgodą Prorektora ds. Dydaktycznych na wniosek prowadzącego zajęcia. Wniosek wymaga zaopiniowania przez dyrektora instytutu lub kierownika studiów podyplomowych.
 6. Wniosek o którym mowa w ust. 5 wraz z kartą opisu zajęc (sylabusem) należy złożyć do Prorektora ds. Dydaktycznych w terminie do dnia 23.07.2021 r. – w przypadku zajęć realizowanych w semestrze zimowym oraz w terminie do dnia 15.01.2022 r., – w przypadku zajęć realizowanych w semestrze letnim.
 7. W zakresie kształcenia zdalnego zastosowanie mają wytyczne określone w zarządzeniu Rektora nr 4/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r., w sprawie zasad prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość oraz organizacji prowadzenia zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 8. Kształcenia zdalne przebiega w czasie rzeczywistym zgodnie z harmonogramem zajęć oraz z zasadami podziału studentów na grupy zajęciowe.
 9. Praktyki zawodowe realizowane w zakłądzie rpacy odbywają się zgodnie z programem studiów.
 10. Nauczyciel akadmicki zapewnia studentom możliwość konsultacji w formie zdalnej w czasie rzeczywistym zgodnie z zaplanowanym dyżurem. Na prośbę studenta nauczyciel akademicki obowiązany jest przeprowadzić konsultacje w siedzibie Uczelni.

Zasady określone w §2 mogą ulec zmianie lub aktualizacji w zależności od sytuacji epidemiologicznej i decyzji władz państwowych.

Dołącz do Nas!

Podobają Ci się nasze działania i chcesz się stać ich częścią? Złóż swoją aplikację na członka wspierającego, a następnie oczekuj na wyniki przyjęcia.

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach? Możesz napisać do nas wiadomość z nurtującym Cię zapytaniem, a my postaramy się odpowiedzieć w jak najszybszym czasie.

Uczelniany Samorząd Studencki PWSTE w Jarosławiu CKA – ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

+48 660 509 483

kontakt@usspwste.pl

Skip to content Secured By miniOrange