POMOC MATERIALNA

Każdy z aktywnych studentów PWSTE w Jarosławiu ma możliwość ubiegania się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w przypadku, jeżeli spełnia określone wymagania. Wszelkiego rodzaju stypendia, a także zapomogi są przyznawane na podstawie wcześniej określonych zasad.

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSTE w Jarosławiu w roku akademickim 2018/19

Rodzaje pomocy materialnej:
  1. Stypendium socjalne,
  2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  3. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
  4. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
  5. Zapomoga.
Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej:
  • dla stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – od 20 maja do 30 czerwca oraz od 11 września do 21 września każdego roku kalendarzowego – dla studentów II roku i wyżej;
  • dla osób przyjętych na I rok studiów – po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, nie później niż do 30 września danego roku kalendarzowego;
  • dla osób przyjętych na I rok studiów, dla których rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego danego roku akademickiego – do 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia;
  • dla stypendium rektora dla najlepszych studentów – do 10 października każdego roku kalendarzowego (do 20 marca w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego).
Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej składa się w Centrum Obsługi Studentów.
Dokumentacja i wzory wniosków znajdują się tutaj.