Senat uczelni, czyli kolegialny organ uczelni, działający w oparciu o przepisy prawa i statut uczelni. Do podstawowych kompetencji Senatu należy stanowienie przepisów obowiązujących na uczelni i kontrolowanie działań rektora. W skład Senatu wchodzą przedstawiciele wszystkich grup społeczności akademickiej, również dotyczy to studentów, którzy mają razem z doktorantami zagwarantowane nie mniej niż 20% liczby mandatów. Kadencja członków Senatu trwa 4 lata.

W myśl art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do kompetencji senatu uczelni należy:

 • uchwalanie statutu
 • uchwalanie regulaminu studiów
 • uchwalanie strategii uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji
 • powoływanie i odwoływanie członków rady uczelni
 • opiniowanie kandydatów na rektora
 • przeprowadzanie oceny funkcjonowania uczelni
 • formułowanie rekomendacji dla rady uczelni i rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań
 • nadawanie stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki
 • nadawanie tytułu doktora honoris causa
 • ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na kształcenie specjalistyczne
 • ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego
 • ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich
 • określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się

Obecnie w senacie przedstawicielami społeczności studentów są:

 1. Grzegorz Gumieniak
 2. Klaudia Kaszycka
 3. Mateusz Bednarz
 4. Konrad Bajdak
 5. Justyna Woźny
 6. Roksana Wawrusiewicz

Uchwały senatu są publikowane pod adresem https://bip.pwste.edu.pl/uchwaly/.

Dołącz do Nas!

Podobają Ci się nasze działania i chcesz się stać ich częścią? Złóż swoją aplikację na członka wspierającego, a następnie oczekuj na wyniki przyjęcia.

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach? Możesz napisać do nas wiadomość z nurtującym Cię zapytaniem, a my postaramy się odpowiedzieć w jak najszybszym czasie.