Studencie ważna sprawa!

Znaj swoje prawa!

Przed nami kolejna sesja egzaminacyjna na naszej Uczelni. Jednak czy wiesz, jakie prawa przysługują Ci związane z posiadaniem statusu studenta? W niniejszym artykule dowiesz się jakie zapisy gwarantuje Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulamin Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Prawa Studentów - zapisy regulaminu studiów

Uregulowanie zasad realizacji tych praw w regulaminie studiów jest dla uczelni obligatoryjne. Prawa i obowiązki studentów nie ograniczają się do katalogu ustawowego, może je także określać regulamin studiów. Regulamin Studiów naszej Uczelni przewiduje zatem zapisy dotyczące zagadnienia jakim są “Prawa i obowiązki studenta”.

Student w trakcie odbywania studiów ma prawo do:

 • zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na wybranym kierunku studiów, poziomie i profilu;
 • rozwijania własnych zainteresowań oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych i urządzeń Uczelni, jak również z pomocy ze strony nauczycieli i organów Uczelni;
 • zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich i kołach naukowych oraz uczestnictwa w pracach o charakterze rozwojowym i wdrożeniowym realizowanym w Uczelni;
 • uczestniczenia w programach wymiany międzynarodowej;
 • przenoszenia i uznawania punktów ECTS;
 • odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów;
 • zmiany uczelni lub kierunku studiów;
 • przeniesienia na studia stacjonarne albo niestacjonarne;
 • przystąpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale wskazanego przez niego obserwatora;
 • powtarzania określonych zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce;
 • usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach;
 • urlopów od zajęć oraz urlopów od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów;
 • czynnego i biernego prawa wyborczego do organów kolegialnych Uczelni oraz do organów samorządu studenckiego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 • wyrażania opinii w sprawach istotnych dla studentów i Uczelni, bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli studentów będących członkami organów kolegialnych Uczelni;
 • otrzymywania pomocy materialnej przyznawanej na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 • wglądu do informacji dotyczących toku studiów, zgromadzonych w systemie informatycznym;
 • wglądu do swoich akt osobowych;
 • przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta przez samorząd studencki.

Prawa Studenta w trakcie roku akademickiego i sesji egzaminacyjnej

Zajęcia dydaktyczne:

 • Udział studenta w ćwiczeniach, lektoratach, laboratoriach, zajęciach projektowych, zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych, zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach terenowych, seminariach i obozach przewidzianych programem studiów jest obowiązkowy. Obecność na wykładach jest obowiązkowa w przypadku zajęć realizowanych wyłącznie w formie wykładów;
 • Student może usprawiedliwić nieobecność na zajęciach z przyczyn zdrowotnych lub losowych.

Zasady weryfikacji efektów uczenia się w formie zaliczenia i egzaminu

 • Student ma prawo wglądu do ocenianej pracy egzaminacyjnej lub zaliczeniowej. Student może wnioskować o uzasadnienie oceny w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników;
 • Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do ogłoszenia ocen w terminie 7 dni od dnia egzaminu lub zaliczenia, z tym, że nie później niż na 3 dni przed zaliczeniem lub egzaminem poprawkowym;
 • Prowadzący zajęcia może ogłosić oceny w innym terminie aniżeli określony w ust. 4 (powyższy) uzgodniony ze studentami;
 • Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do niezwłocznego wpisania ocen do systemu informatycznego nie później niż:
  1. przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej – w przypadku zajęć kończących się zaliczeniem;
  2. do końca sesji podstawowej lub poprawkowej – w przypadku zajęć kończących się egzaminem.

POGOTOWIE DYDAKTYCZNE UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

Jeżeli widzisz, że prowadzący nie stosuje się do Regulaminu studiów, nie wpisuje ocen w terminie, w ostatniej chwili zmienia formę zaliczenia, która była ustalona na początku roku akademickiego zgłoś nam ten fakt!

Pogotowie Dydaktyczne: dydaktyka.usspwste.pl

RZECZNIK PRAW STUDENTA

Przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje instytucja Rzecznika Praw Studenta, który interweniuje w przypadkach łamania praw studentów na uczelniach oraz podejmuje liczne działania prewencyjne zmierzające do zwiększania świadomości w zakresie  praw i obowiązków studentów.

Jeśli potrzebujesz pomocy, bądź też porady, kontakt z Rzecznikiem jest możliwy za pomocą Centrum Wsparcia Studentów: helpdesk.psrp.org.pl

Jak przygotować się do sesji?

Sesja egzaminacyjna to nie lada wyzwanie. Związana jest z dużym stresem, a nierzadko – z presją czasu.
Zapewne chcesz być tym najlepszym/najlepszą. Warto się dobrze przygotować do egzaminów. 🧠

✅ Przygotuj strategię

Nauka pójdzie szybciej, jeśli wypiszesz wszystkie czekające Cię egzaminy. Po zapoznaniu z sesyjnym kalendarzem, oznacz zaliczenia wg ich ważności. Po tym podziel materiał na mniejsze części i rozplanuj naukę. Twórz fiszki, mapy myśli, powtarzaj na głos czy podkreślaj na kolorowo i do dzieła!

✅ Wyloguj się do nauki

Intensywna nauka wymaga odpowiednich warunków. Zapewnij sobie ciszę i spokój ucząc się np. w bibliotece. Na czas powtórek wyłącz telefon. Nie pozwól sobie na rozpraszanie.

✅ Oderwij się

Wyjdź na spacer, pójdź pobiegać, poćwicz na siłowni. Po dostarczeniu sobie endorfin będziesz dużo efektywniejszy/-a.

✅ Nakarm mózg

Kawa i cukier dodadzą ci energii tylko na chwilę. By wspomóc proces zapamiętywania, zaopatrz się w produkty zawierające lecytynę, np orzechy czy kiełki pszenicy. By układ nerwowy prawidłowo funkcjonował, sięgnij po produkty bogate w potas, magnez czy cynk.

✅ Wysypiaj się

Nieprzespana noc sprawi, że będziesz zmęczony/-a i mało produktywny/-a podczas przyswajania nowego materiału. Śpij regularną ilość godzin, i jeśli to potrzebne, rób tak zwany power nap, czyli 20-30 minutowe drzemki.

✅ Opanuj stres

Wróg nr. 1: stres. Kumulacja materiału, goniące terminy mogą sprawić myśl ‘’Nie dam rady!’’. By złagodzić tą reakcję organizmu, pójdź na spacer, weź ciepłą kąpiel lub posłuchaj ulubionej muzyki.
 
Najważniejsze: bądź pozytywnej myśli! Na pewno zrobiłeś/zrobiłaś wszystko, by zdać ten egzamin! Pozytywne nastawienie to połowa sukcesu. Przeczytaj dokładniej pytania. Pamiętaj, że zazwyczaj najlepsza jest pierwsza myśl. Na koniec sprawdź, czy udzieliłeś/udzieliłaś odpowiedzi na każde pytanie, sprawdź swoje dane. 👩‍🎓👨‍🎓
 
POWODZENIA! 🤝
 

INFOGRAFIKI - STUDENCIE WAŻNA SPRAWA! ZNAJ SWOJE PRAWA!

Dołącz do Nas!

Podobają Ci się nasze działania i chcesz się stać ich częścią? Złóż swoją aplikację na członka wspierającego, a następnie oczekuj na wyniki przyjęcia.

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach? Możesz napisać do nas wiadomość z nurtującym Cię zapytaniem, a my postaramy się odpowiedzieć w jak najszybszym czasie.

Uczelniany Samorząd Studencki PWSTE w Jarosławiu CKA – ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

+48 660 509 483

kontakt@usspwste.pl

Skip to content Secured By miniOrange